Abbot PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 February 2009 12:10

 

 

ทำเนียบพระครูวิบูลปริยัติกิจ ประธานชมรมวัฒนธรรมไทย และภาษาต่างประเทศ โครงการวิถีธรรม

 

 

 

ประวัติพระครูวิบูลปริยัติกิจ

เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม และเจ้าคณะตำบลศรีราชา

 

     ๑.    ชื่อ

                  พระครูวิบูลปริยัติกิจ  ฉายา  จนฺทปญฺโญ  อายุ ๕๓ ปี  พรรษา ๓๒ 

 

                  วิทยฐานะ   ป.ธ.๓  น.ธ.เอก 

 

                  วัดพิบูลสัณหธรรม  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                 

                                                                            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

                         

                   ๑.   เจ้าอาวาส  วัดพิบูลสัณหธรรม

                               

                         ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

                         

                   ๒.  รักษาการเจ้าคณะตำบลศรีราชา

 

    ๒.    สถานะเดิม

                  

                   ชื่อ  สังขีด  นามสกุล  อ้นทิม   เกิดวัน  ๓ ฯ ๖  ค่ำ  ปีวอก 

                 

                   วันที่  ๑๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๙  บิดา  นายเขียว   มารดา  นางหยด  

                 

                   บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

   

    ๓.    บรรพชา

                 

                  วันที่-            พ.ศ.-                ณ วัด-                                                                         

                 

                  ตำบล-          อำเภอ-              จังหวัด- 

                 

            พระอุปัชฌาย์  -                    วัด- ตำบล- อำเภอ-จังหวัด-  

                 

    ๔.    อุปสมบท

                 

                  วัน  ๖ ฯ ๔  ค่ำ  ปีมะเมีย วันที่  ๑๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๑

                 

                   ณ วัดมะขามเตี้ย      ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

                 

            พระอุปัชฌาย์ 

     

            พระครูธรรมจักรสุนทร  (ปัจจุบันเป็น พระโสภณปริยัติธรรม)                                        

                 

            วัดธรรมจักร   ตำบลในเมือง   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

                 

            พระกรรมวาจาจารย์ 

 

            พระปลัดนิพนธ์ อาภาธโร

                 

           วัดมะขามเตี้ย  ตำบลหัวรอ   อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก

                 

            พระอนุสาวนาจารย์ 

 

            พระมหาวรวิทย์  ญาณสํวโร

                 

            วัดธรรมจักร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

   

    ๕.    วิทยฐานะ

                 

                  พ.ศ. ๒๕๑๑          สำเร็จชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสระโคล่

                                              

                                               ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

                 

                 พ.ศ. ๒๕๒๖          สอบได้ นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดเขาพุทธโคดม

                                               ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                 พ.ศ. ๒๕๓๐          สอบไล่ได้ ป.ธ.๓  สำนักเรียนวัดเขาพุทธโคดม
                                               ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                การศึกษาพิเศษ      สำเร็จ อภิธรรมบัณฑิต อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
                                              มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                 พ.ศ. ๒๕๔๒          สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค

     ๖.    งานปกครอง

                  พ.ศ. ๒๕๓๖          เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม
                  พ.ศ. ๒๕๓๘         เป็นเจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม
                  พ.ศ. ๒๕๓๙          เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                  พ.ศ. ๒๕๔๐          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๑๒  รูป  สามเณร      รูป
                                               ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๑          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๑๒  รูป  สามเณร      รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๒          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๑๘  รูป  สามเณร      รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๓          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๑๘  รูป  สามเณร      รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๔          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๑๖  รูป  สามเณร     รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๕          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๐  รูป  สามเณร  ๑๒  รูป
                                                ศิษย์    คน
 
                   พ.ศ. ๒๕๔๖          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๑  รูป  สามเณร      รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๗          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๐  รูป  สามเณร       รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๘          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๒  รูป  สามเณร      รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๔๙          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๐  รูป  สามเณร       รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๕๐          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๐  รูป  สามเณร       รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๕๑          มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๕  รูป  สามเณร     รูป
                                                ศิษย์    คน
                  พ.ศ. ๒๕๕๒         มีพระภิกษุ  จำพรรษา  ๒๐  รูป  สามเณร      รูป
                                                ศิษย์    คน
                  -      มีการทำวัตรเช้า-เย็น ตลอดปี  ในพรรษาทำวัตรเช้ามืดด้วย                                                                  
                  -      มีการทำอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือนตลอดปี
                  -      มีพระภิกษุสวดพระปาติโมกข์
        -      มีระเบียบการปกครองวัดเป็นไปตามพระธรรมวินัย 
               พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม       
                  -     ในระยะ    ปีที่ผ่านมา  ไม่มีอธิกรณ์เกิดขึ้นในวัด
 
 
    ๗.    งานการศึกษา
                  พ.ศ. ๒๕๓๖         เข้ารับการถวายความรู้ตามโครงการอบรมครูพระ ฝ่ายศาสนศึกษา
                                              ครูพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จากกรมการศาสนา รุ่นที่ ๒
                  พ.ศ. ๒๕๓๗         เป็นกรรมการคุมสอบธรรมชั้นนวกภูมิ ประจำตำบลศรีราชา
                  พ.ศ. ๒๕๓๘         เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นนวกภูมิ อำเภอศรีราชา
                  พ.ศ. ๒๕๓๘         เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อำเภอศรีราชา
                  พ.ศ. ๒๕๔๐         ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำตำบลศรีราชา
                                               จากเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
                  พ.ศ. ๒๕๔๑          เป็นกรรมการคุมสอบนักธรรมสนามหลวง
                                               สนามสอบคณะจังหวัดชลบุรี  จนถึงปัจจุบัน
                  พ.ศ. ๒๕๔๖          เป็นวิทยากรอบรมพระนวกะก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี
                                               อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบัน
                  พ.ศ. ๒๕๕๒         เป็นกรรมการคุมสอบนักธรรมชั้นตรี 
                                               ณ สนามสอบวัดเขาดินวนาราม  ศรีราชา 
                   พ.ศ.๒๕๕๒        ตามคำสั่งหนังสือ รจอ.๓๑/๒๕๕๒ สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา  
                                              วัดเขาดินวนาราม ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
                                              นิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์อ่านสารแม่กองธรรมสนามหลวง 
                        และให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน 
                                              ของคณะสงฆ์ฯที่ได้จัดสอบธรรมสนามหลวง ฝ่ายธรรมศึกษา 
                        ชั้นตรี, โท, และเอก 
                                              ณ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒
                   พ.ศ.๒๕๕๒        ตามคำสั่งหนังสือ รจจ.๔๕/๒๕๕๒ 
                        วัดใหญ่อินทาราม  (พระอารามหลวง) อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
                                             ให้เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง 
                        นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก ประจำปี ๒๕๕๒ 
                                             ในวันที่ ๔,๕,๖,๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
                        ณ วัดราษฎร์ศรัทธา อ.เมืองชลบุรี 
                                              และวัดเขาถ้ำ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
                        พระภิกษุ สามเณร  และคณะกรรมการ รวน ๘๐๐ รูป
                                                
 
 มีนักเรียนภายในวัดที่สมัครสอบ สอบได้ และสอบตก  (๓ ปีย้อนหลัง)  ดังนี้
            
                  พ.ศ. ๒๕๔๙          
                  แผนกนักธรรม
                                                มีนักเรียน น.ธ.ตรี  สมัครสอบ    รูป  สอบได้    รูป
                                                สอบตก  -  รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.โท  สมัครสอบ    รูป  สอบได้    รูป
                                                สอบตก    รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.เอก  สมัครสอบ    รูป  สอบได้  -  รูป
                                                สอบตก    รูป
 
                                                รวมนักเรียนนักธรรมทุกชั้น  สมัครสอบ  ๑๓  รูป
                                                สอบได้    รูป  สอบตก    รูป                                               
                  พ.ศ. ๒๕๕๐          
                  แผนกนักธรรม
                                                มีนักเรียน น.ธ.ตรี  สมัครสอบ  ๑๔  รูป  สอบได้  ๑๓  รูป
                                                สอบตก    รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.โท  สมัครสอบ    รูป  สอบได้    รูป
                                                สอบตก  ๑ รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.เอก  สมัครสอบ    รูป  สอบได้  -  รูป
                                                สอบตก    รูป
                                                รวมนักเรียนนักธรรมทุกชั้น  สมัครสอบ  ๑๙  รูป
                                                สอบได้  ๑๔  รูป  สอบตก    รูป
                  พ.ศ. ๒๕๕๑          
                  แผนกนักธรรม
                                                มีนักเรียน น.ธ.ตรี  สมัครสอบ    รูป  สอบได้    รูป
                                                สอบตก  -  รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.โท  สมัครสอบ    รูป  สอบได้    รูป
                                                สอบตก    รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.เอก  สมัครสอบ    รูป  สอบได้  -  รูป
                                                สอบตก    รูป
                                                รวมนักเรียนนักธรรมทุกชั้น  สมัครสอบ    รูป
                                                สอบได้    รูป  สอบตก    รูป
            พ.ศ. ๒๕๕๒  
                  แผนกนักธรรม
                                                มีนักเรียน น.ธ.ตรี  สมัครสอบ  ๑๓  รูป  สอบได้  -  รูป
                                                สอบตก  -  รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.โท  สมัครสอบ    รูป  สอบได้  -  รูป
                                                สอบตก  -  รูป
                                                มีนักเรียน น.ธ.เอก  สมัครสอบ    รูป  สอบได้  -  รูป
                                                สอบตก  -  รูป
                                                รวมนักเรียนนักธรรมทุกชั้น  สมัครสอบ  ๒๑  รูป
                                                สอบได้  -  รูป  สอบตก  -  รูป
 
 
                  มีวิธีส่งเสริมการศึกษาดังนี้
                                    -           มีการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โดยมิขาดตกบกพร่อง
                                    -           มีการมอบทุนการศึกษา  แก่นักเรียนผู้สอบไล่ได้ตามสมควร
                                    -           มอบทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่จะเข้ารับการ
                                                ศึกษาต่อ ณ สำนักเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มีทุนการศึกษา  
                                                และ   ที่พำนักอาศัยตามสมควร   
    ๘.    งานการศึกษาสงเคราะห์
                    ตั้งทุน/เพิ่มทุน
พ.ศ. ๒๕๓๖             ดำเนินการจัดตั้งทุนเพื่อสงเคราะห์ทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                ปัจจุบัน บัญชีทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                 ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีราชา
บัญชีเลขที่ ๑๗๒ ๐๔๔๑๙ ๓ เงินทุนทั้งสิ้น ๑๙๑,๗๗๘.๔๓ บาท
        (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) 
พ.ศ. ๒๕๔๖             มอบทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม
      ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
      จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
 
พ.ศ. ๒๕๔๗            มอบทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                               โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
      จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
 
พ.ศ. ๒๕๔๘            มอบทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
      จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
 
  พ.ศ. ๒๕๔๙              ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
                                   โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
  พ.ศ. ๒๕๔๙              มอบทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                   โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                                 จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
  
  พ.ศ. ๒๕๕๐              มอบทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                   โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                                 จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๑             ดำเนินการจัดตั้งทุนเพื่อสงเคราะห์
                                 ทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                            ชื่อบัญชี ทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
                                    ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา
บัญชีเลขที่ ๒๐๘ ๒๐๓๓๔ ๔ เงินทุนทั้งสิ้น ๑๐๑,๗๓๘.๗๔ บาท
              (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) 
                          
 พ.ศ. ๒๕๕๑             บัญชีทุนเพื่อสงเคราะห์ทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
                         ปัจจุบันมีเงินทุนฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา
บัญชีเลขที่ ๒๐๘ ๒๐๓๓๔ ๔ เงินทุนทั้งสิ้น ๑๐๓,๙๑๘.๕๙ บาท
        (หนึ่งแสนสามพันเก้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
                      
    พ.ศ. ๒๕๕๒           มอบทุนนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
                                   โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
                                จำนวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท
             ๙.   งานเผยแผ่
                                    -           มีการทำพิธีมาฆบูชา  เป็นประจำทุกปี  มีผู้มาร่วมประชุม
                                                ทำพิธี  พระภิกษุ-สามเณร  จำนวน  ๒๐  รูป  ประชาชน
                                                ประมาณ  ๕๐๐  คน
                                    -           มีการทำพิธีวิสาขบูชา  เป็นประจำทุกปี  มีผู้มาร่วมประชุม
                                                ทำพิธี  พระภิกษุ-สามเณร  จำนวน  ๒๐  รูป  ประชาชน
                                                ประมาณ  ๖๐๐  คน
                                    -           มีการทำพิธีอัฐมีบูชา  เป็นประจำทุกปี  มีผู้มาร่วมประชุม
                                                ทำพิธี  พระภิกษุ-สามเณร  จำนวน  ๒๒  รูป  ประชาชน
                                                ประมาณ  ๒๐๐  คน
                                    -           มีการทำพิธีอาสาฬหบูชา  เป็นประจำทุกปี  มีผู้มาร่วมประชุม
                                                ทำพิธี  พระภิกษุ-สามเณร  จำนวน  ๑๗  รูป  ประชาชน
                                                ประมาณ  ๘๐๐  คน
                                     -           เป็นผู้อบรมศีลธรรม  จริยธรรม  แก่นักเรียนนักศึกษา
                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
                                                ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
                                    -           มีผู้มารักษาศีล  ฟังธรรมตลอดปี  ประมาณ  ๕๐-๗๐  คน
                                    -           เป็นผู้อบรมพระนวกะ  เพื่อให้ได้ตั้งตนในสิ่งที่ดีงาม
                                                และรู้จักระเบียบปฏิบัติตามศาสนพิธี
                                    -           จัดให้มีการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะในพรรษา 
                                                เป็นประจำ
                                    -           จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางศาสนา  เช่น  จัดนิทรรศการ
                                                ต่าง ๆ ในวันสำคัญทางศาสนา  มีเทศนา  ปาฐกถา  และ
                                                การปฏิบัติธรรม เป็นต้น
       -                   เป็นผู้อบรมศีลธรรม จริยธรรม แก่คณะครู นักเรียน 
                   โรงเรียนวัด พิบูลสัณหธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา 
          จังหวัดชลบุรี
       -                   จัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อฝึกหัดอบรม ศีลธรรม  
                   จริยธรรมและฝึกสมาธิ แก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน 
                   เป็นประจำทุกปี
            มีการประกอบพิธี วันมาฆบูชา ภาคเช้า มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา
ทำบุญตักบาตร ถวายทาน ภาคค่ำ มีพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียน 
มีผู้เข้าร่วมพิธี พระภิกษุ ๑๖ รูป สามเณร ๑๐ รูป ประชาชน ๔๐๐ คน 
 
มีการประกอบพิธี วันสงกรานต์ ภาคเช้า มีการสมาทานศีล ฟังธรรมเทศนา 
ทำบุญตักบาตร ถวายทาน 
ภาคบ่ายมีพิธีสรงน้ำ พระภิกษุ สามเณร 
รดน้ำผู้สูงอายุ  มีผู้เข้าร่วมพิธีพระภิกษุ ๑๕  รูป สามเณร ๘ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน 
 
มีการประกอบพิธี วันวิสาขบูชา ภาคเช้า มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา 
ทำบุญตักบาตร  ถวายทาน 
ภาคค่ำ มีพระธรรมเทศนาและประกอบพิธี  เวียนเทียน 
มีผู้เข้าร่วมพิธี พระภิกษุ  ๑๘ รูป สามเณร ๑๓ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน 
 
มีการประกอบพิธี วันอาสาฬหบูชา ภาคเช้ามีการ สมาทานศีล ฟังธรรมเทศนา 
ทำบุญตักบาตร ถวายทาน 
ภาคค่ำ มีพระธรรมเทศนา และประกอบพิธีเวียนเทียน 
มีผู้เข้าร่วมพิธี พระภิกษุ ๑๖ รูป สามเณร ๑๒ รูป ประชาชน ๔๐๐ คน 
 
 
มีการประกอบพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
  ภาคเช้า มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร ถวายทาน 
  เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศล ภาคค่ำ จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ 
  และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราช กุศล 
  มีผู้เข้าร่วมพิธี พระภิกษุ ๑๔ รูป สามเณร ๖ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน
 
มีการประกอบพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            ภาคเช้า มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร ถวายทาน 
            เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ภาคค่ำ จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ 
            และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 
            มีผู้เข้าร่วมพิธี พระภิกษุ ๑๒ รูป  สามเณร ๗ รูป ประชาชน ๔๐๐ คน
 
  มีการอบรมพระภิกษุ สามเณร ทุกวันหลังจากทำวัตร สวดมนต์เช้า เย็น 
  มีการทำบุญทุกวันพระ ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ตลอดทั้งปี มีผู้มารักษาศีลฟังธรรมที่วัด
  ตลอดปี จำนวน ๔๕ คน 
            มีผู้มาทำบุญที่วัดเป็นประจำ จำนวน ๓๐๐ คน
 
            ให้การสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุ ผู้มีความรู้ ให้เป็นพระอาจารย์วิทยากร 
            ครูสอน การอบรมประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ตามโครงการวิถีธรรม 
            โดยการจัดให้พระภิกษุสอนภาษาอังกฤษและสอดแทรกหลักธรรมะใน
             การนำไปใช้ในชีวิตการทำงาน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการวิถีธรรม
             เป็นจำนวน ๖๕๐ คน
 
              สอนคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้หลักธรรมะให้กับเจ้าหน้าที่ 
              บุคคลากร  และนิสิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
              และเปิดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาอิตาเลียน และหลักธรรม
              ทางพระพุทธศาสนาให้กับนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
              และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              เป็นจำนวน ๒๕๐ คน
 
             จัดอบรมธรรมะเป็นภาษาอิตาเลียน และภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างประเทศ 
             จากบริษัทดานีลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด ซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวอิตาเลี่ยนที่เลื่อมใส
             ในพระพุทธศาสนา ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินส์ซีบอร์ด จังหวัดระยอง 
              เป็นจำนวน ๑๒๐ คน
       ๑๐. งานสาธารณูปการ
              งานก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๓๗ ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าวัดพิบูลสัณหธรรม 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร 
รวม ๓,๐๐๐ ตารางเมตร 
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาท)
 
พ.ศ.๒๕๓๘  ติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างภายในบริเวณวัด พร้อมทั้งเดินสายเมน 
เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) 
 
พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างศาลาธรรมสังเวช คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว 
หลังคามุงกระเบื้อง พื้นปูกระเบื้อง 
กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร 
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)
 
พ.ศ.๒๕๓๙ สร้างศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี 
คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นหลังคามุงกระเบื้อง กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร 
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาท) 
 
พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างกุฏิสำหรับปฏิบัติธรรม คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว 
หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาท)
 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้างหอระฆังจตุรมุข ยอดฉัตร คอนกรีตเสริมเหล็ก สามชั้น 
หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร 
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๓๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นบาท)
รวมผลงานค่าก่อสร้างทุกรายการ 
เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท)
 
            งานการปฏิสังขรณ์ในวัด
พ.ศ. ๒๕๔๑ ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ หอสวดมนต์ 
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกขึ้นเป็นสองชั้น พื้นเทคอนกรีต 
ปูกระเบื้อง หลังคามุงกระเบื้อง 
กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร  สูงชั้นละ ๔.๐๐ เมตร 
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการซ่อมแซมทาสีอุโบสถใหม่ ทั้งภายในและภายนอก 
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ (เจ็ดหมื่นบาท)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดำเนินการซ่อมแซมเมรุ เปลี่ยนไม้โครงหลังคา มุงกระเบื้องใหม่ 
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) 
            พ.ศ. ๒๕๔๖ เริ่มดำเนินการต่อเติมศาลาการเปรียญหลังที่๒ ติดกับหลังเดิม 
            เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท (สิบสองล้านบาท) 
            ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเบื้องต้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๔๗   เทพื้นชั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นอาคารเรียน และอาคารหอสมุดประชาชน  
เป็นเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๔๙   อาคารศาลาการเปรียญชั้นที่ ๒ เทพื้นแผ่นสำเร็จ 
เสาคอนกรีตปั้นเป็นเสากลมมีแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก ๙๙ นิ้ว  
และอาสนะสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๕๐ เทคานสำหรับทำพื้นอาคารชั้น ที่๓ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ในชั้นที่ ๒ ได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำพิธีหล่อองค์พระพุทธชินราชจำลอง หน้าตัก ๙๙ นิ้ว 
เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ อาคารศาลาการเปรียญที่ต่อเติมหลังที่ ๒ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น๒,๗๐๐,๐๐๐บาท  (สองล้านเจ็ดแสนบาท)
พ.ศ.๒๕๕๑  ปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณศาลาหอฉัน และบริเวณอุโบสถ 
โดยการปูอิฐตัวหนอน รอบบริเวณวัด และวางท่อระบายน้ำ 
โดยให้น้ำเสียที่ใช้แล้วในวัดได้ลงมายังบ่อเก็บไว้เพื่อเอาไว้ให้
ความชุ่มชื่นกับต้นไม้รอบบริเวณ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท)
พ.ศ.๒๕๕๒ ทาสีอุโบสถใหม่ทั้งหลัง 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท)
            *รวมค่าปฏิสังขรณ์ทุกรายการ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดพันบาท)
            *รวมค่าก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ทุกรายการ
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๗๗,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท)
            ๑๑.   งานสาธารณะสงเคราะห์
   พ.ศ. ๒๕๓๘ ขุดสระน้ำสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่วัด โรงเรียน หมู่บ้าน 
   กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร      ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑๐.๐๐ เมตร 
   เป็นจำนวนเงินทั้งสิิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท   (แปดหมื่นบาท)
 
             พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างศาลาพักร้อน บริเวณทางเข้าวัดพิบูลสัณหธรรม 
             กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หลังคามุงสังกระสี 
             เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สีหมื่นบาทถ้วน)

 

พ.ศ. ๒๕๔๑  สร้างแท้งค์น้ำประปาพร้อมด้วยเครื่องสูบน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๑๐.๐๐ เมตร

สำหรับใช้น้ำภายในวัดและโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาท)

พ.ศ. ๒๕๔๓ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา

ดำเนินการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นทรงไทย ไม้เนื้อแข็ง

หลังคามุงสังกะสีกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร

เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)

***รวมผลงานสาธารณประโยชน์ทุกรายการ

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๖,๐๐๐ บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันบาท)

 

พ.ศ. ๒๕๔๙  ดำเนินการสร้างแท็งค์เก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน

เป็นบ่อกักเก็บ   น้ำทำด้วยคอนกรีตเสริม สิ้นค่าก่อสร้าง

เป็นจำนวนเงิน  ๕๘๐,๐๐๐บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

พ.ศ. ๒๕๕๐   ดำเนินการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า

โรงเรียนวัดพิบูลสัณธรรมเชื่อมต่อกับวัดพิบูลสัณหธรรม

สิ้นค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๒๗๐,๐๐๐  บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

พ.ศ.๒๕๕๐   ดำเนินการสร้างสุขาโดยใช้ประโยชน์ร่วมกัน

กับโรงเรียนวัดพิบูลสัณธรรมและวัดพิบูลสัณหธรรม

และชุมชนหัวคันทด

สิ้นค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ดำเนินการปรับภูมิทัศน์

โดยปรับพื้นที่ทั้งหมดบริเวณด้านหน้าถนนสายเก้ากิโล

ด้านหลังวัดฯถนนติดกับทางเข้าหมู่บ้านสุขกมล

และด้านข้างโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม

สิ้นค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน)

**รวมงานสาธารณะสงเคระห์  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ,๔๓๐,๐๐๐  บาท

(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาท)

**รวมทุกรายการ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๖,๐๐๐  บาท

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

๑๓.   งานพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๓๘ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๓๙ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ภาค ๑๓

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๔๑๔/๒๕๓๙

 

พ.ศ.๒๕๔๒เข้าประชุมร่วมกับเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะตำบล

ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๒ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ภาค ๑๓

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๔๑๔/๒๕๓๙

เข้าประชุมร่วมกับเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะตำบล

ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๓ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ภาค ๑๓

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๔๑๔/๒๕๓๙

เข้าประชุมร่วมกับเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะตำบล

ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๔ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ภาค ๑๓

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๔๑๔/๒๕๓๙

 

               พ.ศ. ๒๕๔๕ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๖ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ภาค ๑๓

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๔๑๔/๒๕๓๙

 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เข้าร่วมประชุมอบรมพระสังฆาธิการ ระดับวัด จังหวัดชลบุรี

ภาค ๑๓

ณ วัดแจ้งเจริญดอน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตามมติมหาเถรสมาคม

 

พ.ศ.๒๕๕๒ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการอำเภอศรีราชา

โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

ณ วัดหนองปรือ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

๑๔.      สมณศักดิ์

            พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับแต่งตั้งเป็น  พระครูวิบูลปริยัติกิจ

                                    เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา

                                    จังหวัดชลบุรี

           พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลศรีราชา

                                    เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

 

           

 

 

Last Updated on Monday, 10 December 2012 07:44